نمایندگی های فروش سراسر کشور

............................................................................................................
..........................................................

مشهد

امیر زحمتکش _ نورسامان

09155150321 : تلفن همراه

05137233448 : فکس

05137233445-7 : تلفن ثابت

بجنورد

هادی حقانی _ چشمه نور

09155846483 : تلفن همراه

05842222512 : فکس

05842221343 : تلفن ثابت

اهواز

محمد رضائیان _ برق پارس

09166176424 : تلفن همراه

06132202597 : فکس

06132202303 : تلفن ثابت

همدان

جمشید عباسیان _ همدان لایت

09181113198 : تلفن همراه

08132518581 : فکس

08132520246 : تلفن ثابت

یزد

محمد حسین زارع _ کالای برق جهان افروز

09131514488 : تلفن همراه

03538273277 : فکس

03538253187 : تلفن ثابت

شیراز

حسین فرجمند _ میعاد الکتریک

09177114745 : تلفن همراه

07132359129 : فکس

07132360742 : تلفن ثابت

اصفهان

یراقی _ کالای برق یراقی

09131183500 : تلفن همراه

03132212280 : فکس

03132221092 : تلفن ثابت

گنبد

شیروانی _ صنعت و برق لومن

09113763672 : تلفن همراه

01733335171 : فکس

01733336436 : تلفن ثابت

Company

Factory

Company

Factory